Opinie: De gemeente Oosterhout als uitvoeringsorgaan?

Op 21 april jl. heeft Annemarie Jorritsma namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met het Rijk een nieuw bestuursakkoord afgesloten. Dit bestuursakkoord zal tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG in juni worden voorgelegd aan de Nederlandse gemeenten ter instemming.  Door dit nieuwe bestuursakkoord zullen een groter aantal zaken op het bordje van de gemeente gelegd gaan worden.   Als dit bestuursakkoord wordt geaccepteerd zullen gemeenten dadelijk ook (financieel) verantwoordelijk worden de Jeugdzorg en delen van de AWBZ.  Op deze manier wordt de koers van de afgelopen jaren voortgezet om steeds meer zaken bij de gemeenten weg te leggen. Wat echter gepresenteerd wordt als het geven van meer verantwoordelijkheid aan gemeenten blijkt er in de praktijk steeds meer op neer te komen dat gemeenten in de wurggreep van de landelijke overheid komen te zitten.

  • Met de invoering van de Wet Werk en Bijstand in 2004 zijn gemeenten financieel volledig verantwoordelijk geworden voor het betalen van bijstandsuitkeringen. Hetzelfde geldt voor het weer aan het werk helpen van mensen met een bijstandsuitkering (reïntegratie). De gemeente Oosterhout heeft de afgelopen jaren stevig ingezet op deze reïntegratie. De komende jaren zal er in deze reïntegratiebudgetten stevig gesneden moeten worden. Hoewel het juist nu hard nodig is, wordt er vanuit Den Haag door de regering van VVD, CDA en PVV op deze budgetten gekort. In Oosterhout betekent dit concreet dat mensen die vroeger geholpen werden met het vinden van werk nu weer zonder hulp in een uitkering verdwijnen;
  • Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) hebben gemeenten de verantwoordelijkheid gekregen voor onder andere de huishoudelijke zorg van mensen die hier niet meer zelf toe in staat zijn. Onder de WMO vallen verder nog allerlei andere welzijnstaken. Bij het overhevelen van gelden naar de gemeenten heeft het Rijk deze onmiddellijk al gekort via een zogenaamde efficiencyregeling. De gemeente krijgt een zak geld en moet het daar maar voor regelen. Terwijl er steeds meer ouderen komen en het beroep op de WMO dus groter wordt, zal ook op deze budgetten gekort gaan worden. Het gevolg is, dat de gemeente ook hier moet gaan snijden in het voorzieningenniveau. Waar de WMO oorspronkelijk bedoeld was om mensen te compenseren voor hun beperking/handicap zal hier steeds minder sprake van zijn. Wethouder Janse sprak hierover duidelijke taal in BN de Stem van 5 mei. Uit het interview bleek dat je nog wel een rolstoel kon krijgen, maar eigenlijk liever niet;
  • Het recent afgesloten bestuursakkoord gaat weer een stap verder. Er gaat flink gekort worden op de gelden voor de sociale werkvoorziening. Tegelijkertijd is toegezegd dat (terecht) niet gekomen zal worden aan de rechten van de huidige werknemers in deze werkvoorziening. Dat betekent wel dat het toekomstige budget hiervoor bijna volledig door deze bestaande werknemers gebruikt zal worden. De doorstroom in de sociale werkvoorzieningen zal dus volledig vastlopen.

Voor de gemeente Oosterhout zullen dus financieel zware tijden aanbreken. Tot nu toe heeft het College zich heel meegaand opgesteld. Maar eigenlijk wordt het op deze manier steeds meer een soort “burgemeester in oorlogstijd”. Noodgedwongen moeten er maatregelen genomen worden, die we eigenlijk niet willen en waarvan we weten dat ze slecht zijn. Op deze manier wordt de gemeente Oosterhout verplicht om mee te werken aan het afbraakbeleid van het huidige rechtse kabinet. Waar de PVV zich tijdens de verkiezingscampagne nog profileerde met een sociaal-economisch links programma is hier nu niets meer van te merken. En de burger van Oosterhout? Die ziet het voorzieningenniveau verder afnemen en zal met de vinger wijzen naar de gemeente. De ontevredenheid t.o.v. de politiek zal alleen nog maar groter worden en daardoor zal de burger richting populistische partijen zoals de PVV gedreven worden, die nu juist de oorzaak zijn van de afbraak van het voorzieningenniveau. Wanneer gaat het Oosterhoutse College zijn mond echt open doen en aangeven dat wat er nu op financieel gebied met de gemeente gebeurt vanuit het Rijk niet meer aanvaardbaar is? Op de Algemene Ledenvergadering van de VNG van 8 juni 2011 door tegen het nu gesloten bestuursakkoord te stemmen?

Een gedachte over “Opinie: De gemeente Oosterhout als uitvoeringsorgaan?

  • 7 mei 2011 om 12:39
    Permalink

    Ik vrees dat deze VVD burgemeester zich als een mak schaap naar de slachtbank zal laten leiden en dus samen met Jorritsma, voor deze plannen stemmen.
    Voor het populisme van de PVV ben ik minder bang. Als de PVV-stemmers straks in hun portemonnee en in hun omgeving gaan merken wat de beloftes van Blonde Greet waard zijn, zullen hen de schellen van de ogen vallen. Maar dan is het voor velen al veel te laat helaas.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *