Opinie: Santrijngebied opvallend soepel door de gemeenteraad

Afgelopen raadsvergadering stond de herontwikkeling van het Santrijngebied op de agenda. Als voortboorduursel van de eerder Huis van/voor Cultuur en de uitbundige plannen van een grote architect mag je stellen dat het Santrijnproject een van de achilleshielen van het huidige college vormt. Het besluit ging er echter verbazend snel doorheen met een eensgezinde coalitie (wat best vreemd is) en een verdeelde oppositie. De verschillende varianten hebben echter de schijn tegen omdat het college van B&W vooraf al bedacht leek te hebben waar de verschillende partijen uit moesten komen.

 

De VVD koos voor variant 2, had graag een grote winkelfunctie gewild, maar snapt dat daar geen markt voor is. Aan de entree moest nog gesleuteld worden en de indelingen van variant 1 en 2 moesten worden samengevoegd en geoptimaliseerd. Dat de basisvoorzieningen in de wijk belangrijk zijn beaamde de VVD, maar ze willen wel graag vasthouden aan de taakstelling, dus stemden ze volmondig in. Opvallend detail, de VVD wijst op de opkomende digitalisering en daardoor gaat de bibliotheek aan relevantie inboeten. Wat mij betreft eerst zien en dan geloven.

 

De PvdA wist het niet. Maar liefst drie opties speelden rond. Vooral variant 5 en 6 spraken aan, maar variant 2 was ook interessant. Dat dan juist voor variant 2 gekozen wordt is opvallend, een cultuurpartij als de PvdA zou toch eerder voor een variant met meerdere zalen moeten kiezen in mijn ogen. De entree is ook voor PvdA een heet hangijzer en vraagt zich af hoe men kan garanderen dat de bibliotheek toekomstbestendig is. Een bibliobus is overigens geen goede basisvoorziening volgens de PvdA. Het omvormen van de huidige filialen is niet hetzelfde als sluiten.

 

Gemeentebelangen twijfelde tussen variant 2 en 5. De Bussel vormt in hun ogen een belangrijke entree voor de stad en moet dus representatief zijn. Geld en/of budget is daarbij niet leidend. De tijdelijke kosten voor de bieb tijdens verbouwing zijn een punt van zorg en er moet aandacht zijn voor parkeren bij het opstellen van het masterplan. Al met al komt ook Gemeentebelangen, net als de rest van de coalitie uit op variant 2.

 

Het CDA kiest ook voor variant 2. Er moet goed gekeken worden naar de entree en er moet een ‘toegankelijke’ koffiebar in de foyer komen voor mensen die in dat deel van de stad een kop koffie willen drinken. Aandachtspunten zitten bij het fietsparkeren en hoe omgegaan wordt met duurzaamheid. Bij de woningbouwplannen moeten ook huurwoningen komen en H19 moet een passende huisvesting krijgen. De bibliotheekfilialen tenslotte, moeten bij voorkeur bij scholen worden ondergebracht. Het CDA speelt op safe en zegt eigenlijk, op de zorgen voor het fietsparkeren na, niet veel nieuws.

 

Gezond Burger Verstand stelt financiën centraal, prestige moet dat niet zijn. De bezettingsgraad baart GBV zorgen en de partij heeft geen vertrouwen in de verkoop van de appartementen die op de parkeergarage moeten komen. Hetgeen GBV voorstelt kan nog het beste omschreven worden als een forse renovatie van het huidige gebouw zonder uitbreidingen en het braakliggende terrein aanplanten en inzetten voor parkeren. Het ontbreekt wat mij betreft aan lange termijnvisie bij GBV. Over de wijkfilialen van de bibliotheek spreekt GBV zich vooralsnog, ook na herhaaldelijk vragen,  niet uit.

 

Groen Links sympathiseert voor het Filmtheater De Bussel en stelt dat het een volwaardige plek in het Santrijngebied moet krijgen. De partij is nieuwschierig naar eventuele afspraken tussen de exploitant van de toekomstige bioscoop (wanneer komt die eigenlijk?) en de Gemeente Oosterhout. De parkeergarage mag er alleen komen als de begroting van de garage en het parkeerfonds sluitend zijn, want Groen Links investeert liever in mensen, niet in stenen. De getekende entree is niet fraai en niet sociaal veilig. Tevens verwacht de partij claims van de flats boven het theater. Als laatste vraagt de partij zich af wat besluit over flankerend beleid betekend, blijven de filialen volwaardige diensten leveren tot 2015? Er is echter geen duidelijke keuze voor een variant gemaakt.

 

D66 refereert terug naar het grotere plan uit 2005, en legt uit dat het nu voor variant 2 moet kiezen omdat de varianten als een soort afvalrace zijn opgesteld. Daarom ook opmerkingen over de parkeergarage (te kleinschalig) en de verbinding met het theater (ongelukkig). D66 stelt voor om niet ondergronds te parkeren, maar wel uit het zicht. De ambities voor het Basiliekplein worden volgens de partij niet gehaald, het wordt op deze manier een doods plein. Het steekt de partij tegen dat nooit onderzocht is wat de sloop van de bestaande bibliotheek financieel zou betekenen. Door deze plannen worden de voorgenomen bezuinigen in de ogen van D66 min of meer teniet gedaan. Als het college slimmer met geld was omgegaan had dit tot een betere voorziening geleid.

 

Er is geen interesse stelt Groen Brabant vast. Niet voor parkeren, niet voor woningen, zelfs niet vanuit de corporaties. De exploitatieverhoging voor theater en bibliotheek komt er wat GB betreft dan ook niet doorheen als er nog zoveel te doen is. Over de flankerende maatregelen zegt de partij dat ze niet nodig zijn, want de filialen gaan wat GB betreft niet dicht. Cees Noltee neemt tijdens het spreken de woorden ‘De firma list en bedrog’ in de mond, hierop wordt door de hele raadszaal afkeurend gereageerd.

 

De SP mist H19 in de plannen en komt met een stortvloed aan aanpassingen op de plannen. Zo zouden de drie woongebouwen moeten sneuvelen, wordt de parkeergarage een bovengronds parkeerplein en moeten de woningen van Thuisvester hoe dan ook gehandhaafd blijven. De partij opteert voor een vaste zaal voor het filmtheater en een opknapbeurt van theater en bibliotheek, maar daarbij wil men graag wel de filialen en de bibliobus behouden. Speciale aandacht voor het sparen van groen in het gebied.

De visie van Onafhankelijke Fractie leek nog het meest op een sauwel. De partij geeft aan dat variant 2 een economische keuze is, geen goede. Geen van de varianten wist Onafhankelijk Fractie te raken en de vragen omtrent de varianten zijn wat hen betreft niet goed beantwoord. De partij schetst at er geen openheid van zaken is gegeven en variant 2 stedenbouwkundig slecht is. Wat vooral blijft hangen is dat Onafhankelijke Fractie naar kwaliteit streeft en hier meermaals refereert aan de economische keuze bij de bouw en de vorige renovatie van het theater en de bibliotheek.

 

Alles beschouwd hebben is er dus een coalitie die min of meer met elkaar heeft afgetikt om voor variant 2 te kiezen. D66 en Onafhankelijke Fractie spreken uit een kwalitatief beter plan te willen en de overige drie partijen willen op hun eigen manier terug naar de basis. Een minimale opknapbeurt waarbij de focus voor iedere partij net even anders ligt. Ik was denk ik nog het meest verbaast dat niemand de diepere laag hoorde in het relaas van Gerard Oomen (onafhankelijke fractie), D66 openlijk koos voor de eerdere ambitieuze plannen en PvdA in kon stemmen met variant 2.

 

Want vooral op die PvdA is de partij van de cultuur en weliswaar komt er in variant 2 iets meer ruimte voor cultuur, een echte cultuurpartij zou toch moeten kiezen voor een van de varianten met twee zalen. Daarnaast had ik wel verwacht dat de partij meer zou pleiten voor H19 en het Filmtheater. De verdeeldheid in de oppositie is ineens veel  minder storend als een coalitiepartner als de PvdA zijn eigen leden en stemmers gaat verloochenen. Dat die keuze de partij gaat opbreken is een feit.

 

Ondertussen is het besluit erdoorheen gefietst en gaat de wethouder aan de slag om het plan fijn te slijpen. Het lijkt erop dat gekozen wordt voor een crisistheater waar mogelijk nog een klein randje vet aan zit en als je het dan mij vraagt dan is dat voor de derde maal (eerder in 1984, vervolgens in 2007) de verkeerde keuze. Uiteraard is er in Oosterhout geen behoefte aan een tweede Chassé. Tegelijkertijd moet een theater wel praktisch en aantrekkelijk zijn, en die slag heeft De Bussel wat mij betreft allang verloren met andere modernere theaters.

 

Ik denk dan ook dat Oosterhout op termijn beter af was geweest met een Huis van/voor Cultuur of de eerdere grootschaliger plannen. Over de huidige keuze wordt over pakweg 15 jaar gezegd dat het eigenlijk weggegooid geld was en dat we de parel niet hebben laten glanzen. Tot die tijd genieten we van De Bussel 3.0 en hopelijk zit er in 2027 een college dat zo doortastend is om wel voor een nieuw theater te kiezen, als is het alleen maar omdat we de huidige Bussel dan inmiddels een monumentenstatus kunnen toekennen.

Een gedachte over “Opinie: Santrijngebied opvallend soepel door de gemeenteraad

  • 14 februari 2012 om 19:43
    Permalink

    Als je zoal al die varianten laat passeren, het is geen krachtig beeld wat naar voren komt, het is knip – en plakwerk, maar dat krijg je in een tijd van “kleuters die volwassen doen”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *