Analyse verkiezingsprogramma’s: Sociale voorzieningen

GR14 - klein
Nog twee dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Tijd om alles nog even op een rijtje te zetten, zodat u weloverwogen een stem gaat uitbrengen op een van de dertien partijen die Oosterhout rijk is. Dit keer het thema van de sociale voorzieningen, een begrip dat vooraf nog enige uitleg vergt. Immers, in de enge zin wordt met sociale voorzieningen de uitkeringen bedoeld, zoals de kinderbijslag en de bijstand. Echter, in de ruime zin kan het worden verbreed naar alle voorzieningen die de gemeente opentrekt ten aanzien van sociale zekerheid, te weten de buurt- en activiteitencentra, de zorg en de arbeidsregelingen. Een kleine greep uit de selectie:

Met betrekking tot de activiteitencentra zien we dat veel partijen de rol van vrijwilligers benadrukken. Gezond Burger Verstand haakt hier het hardst op in en zegt het een groot verlies te vinden dat de vrijwilligers toentertijd buiten het bestuur van deze centra zijn gezet en ziet graag de vrijwilligers opnieuw verschijnen. Ook Gemeentebelangen ziet graag meer vrijwilligers en oppert dat de activiteitencentra aantrekkelijk en uitnodigend moeten zijn om er vrijwilligerswerk te doen. De Partij van de Arbeid benadrukt juist het combineren van functies en de integratie in bestaande voorzieningen die last hebben van overcapaciteit. Door vrijwilligers en professionals samen te laten werken, levert dit dubbel voordeel op, aldus de PVDA.

Ook de openingstijden worden door partijen aangehaald. Zo vindt Groenlinks naast het bieden van extra ondersteuning aan vrijwilligers, dat deze centra ook in de avonduren en weekenden geopend moeten zijn, en gaat Pro Oosterhout een stapje verder door het benadrukken dat schoolgebouwen die in de avonduren leegstaan, voor wijk- en verenigingsactiviteiten kunnen worden benut. Ook Gezond Burger Verstand wil een verruiming van de openingstijden. Het is niet gek dat deze partijen ruimere openingstijden willen, want velen benadrukken het maatschappelijke belang dat wordt gediend. De Onafhankelijke Fractie ziet in activiteitencentra een goed instrument om de leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen. PVDA ziet dit vooral gebeuren door het huisvesten van verschillende activiteiten en functies. De nieuwe Partij Jezus Leeft meent dat de rol van de oude buurthuizen dient te worden overgenomen door de activiteitencentra, met eventuele uitbreiding van functies. VVD, een meer rechts-georiënteerde partij, erkent de belangrijke functie van activiteitencentra, die tegelijkertijd ook minder individuele zorg bezorgen.

Met betrekking tot de bibliotheekfilialen in Oosterhout, meent partij Jezus Leeft met lijsstrekker Victor Oudhoff dat één centrale locatie voor de bibliotheek in Oosterhout toereikend genoeg is en dat eventuele uitbreiding of aanpassing in overweging moet worden genomen. Veel partijen zoals Pro Oosterhout, Groenlinks en Gezond Burger Verstand, vinden echter dat de biebfilialen in Oosterheide en Dommelbergen open moeten blijven. De meningen hierover bij de burgers zijn sterk verdeeld; de een geeft aan dat de centrale Bieb tien minuten verder fietsen is, de ander geeft aan dat een dergelijke voorziening voor een bejaarde of kind al minder snel te bezoeken is.

En dan wellicht het grootste punt binnen het thema van sociale zekerheid; de zorg. Zo worden een groot aantal taken zoals de Jeugdzorg van de landelijke overheid naar de lokale overheid geschoven, met minder geld weliswaar. Daarom nog enige toelichting op hoe Oosterhoutse partijen tegen de (mantel)zorg, de arbeidsregelingen en de WMO aankijken. VVD zegt dat de gemeente inderdaad voor een grote uitdaging staat, omdat Oosterhout verantwoordelijk wordt voor de jeugdzorg, de sociale werkvoorziening, de AWBZ en de WMO. Met minder geld en meer taken kan dit alleen lukken als de burgers zelf meer verantwoordelijk nemen over hun gezondheid en hun welzijn. Gezond Burger Verstand vindt het vanzelfsprekend dat mensen doen wat ze kunnen om zichzelf te redden, maar ziet in de praktijk dat veel mensen steun in de rug moeten krijgen als ze dat nodig hebben. Groen Brabant meent dat zorg beschikbaar moet zijn voor de mensen die het écht nodig hebben. Pro Oosterhout snijdt het thema iets globaler aan en benadrukt dat Oosterhout een sociale gemeente is die inwoners die tijdelijk niet meekunnen doen, passende hulp biedt. Iedereen heeft daarbij recht op de zorg die hij of zij toekomt, iets wat ook naar voren komt bij de PVDA, die daarnaast oppert dat zorg weer een gezicht moet krijgen en er wijkverpleegkundigen moeten komen. Groenlinks benadrukt ook in haar verkiezingsprogramma dat iedereen recht heeft op goede zorg, ongeacht inkomen. Kosten moeten eerlijker worden gedeeld, er moet worden teruggegaan naar de menselijke maat en regels moeten worden teruggedrongen. Ook VVD erkent dat deze bureaucratie moet worden verminderd en ijvert ten aanzien van de WMO kleinschalige en persoonlijke voorzieningen. D66 ziet de groep mantelzorgers door de terugtrekkende overheid groeien en eist extra ondersteuning waar mogelijk voor deze groep. Ook SP pleit bijvoorbeeld voor voldoende ondersteuning van mantelzorgers. Deze laatstgenoemde partij is felle tegenstander van de overheveling van de taken van het Rijk, van de marktwerking en van de loondump door het inzetten van goedkopere krachten of een lagere inschaling van bestaande krachten.

Ten aanzien van arbeidsvoorzieningen vindt Groenlinks dat zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Oosterhout aan de slag kunnen komen en oppert voor meer ruimte voor maatwerk en kleinschalige zorginitiatieven. De Onafhankelijke Fractie zegt over de kleinschalige initiatieven dat deze vooral op strategische locaties in de nabijheid van voorzieningen en openbaar vervoer worden gelokaliseerd. Gemeentebelangen benadrukt het belang van de thuiszorg, “de hulp bij het huishouden”, aangezien het Rijk daar flink op bezuinigd, aldus Gemeentebelangen. Groen Brabant vindt van thuiszorg dat die beter moet, en dan voor mensen die het echt nodig hebben. CDA wil de zorg graag efficiënt en dichtbij en accentueert dat voorkomen beter is dan genezen. Mantelzorgers moeten daarbij zoveel mogelijk moeten worden ontlast. Jezus Leeft tot slot komt niet zozeer met concrete punten, maar ziet graag dat Oosterhout als geheel gezond is.

Al met zien we diverse uiteenlopende standpunten, die moeilijk in een artikel zijn te vatten. Schroom daarom dus niet om de verkiezingsprogramma’s nog eens last te gaan. Een ding staat vast; de gemeente krijgt meer verantwoordelijkheid over de sociale voorzieningen zoals de jeugdzorg, de sociale werkvoorziening, de AWBZ en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Uw stem is daarom meer dan goud waard. Zwijg daarom niet en kies verstandig!

Nota bene: Oosterhout Anders heeft tot op heden geen verkiezingsprogramma beschikbaar gesteld. Omdat hierdoor zorgvuldige afweging voor zowel ondergetekende als voor de kiezer wordt bemoeilijkt, is besloten deze partij niet te vermelden. Mocht er vóór aanstaande woensdag nog een programma beschikbaar komen, dan wordt deze alsnog vermeld, mits ondergetekende beschikbaar is. Daarnaast is het belangrijk dat in het hierboven genoemde artikel de juiste informatie staat. Schroom daarom niet om suggesties tot verbeteringen te doen of correcties te vermelden. Dit komt zowel het artikel, als de juiste stemkeuze ten goede. Nogmaals:  voor volledige zienswijze verwijs ik u door naar de verkiezingsprogramma’s van de genoemde partijen. Laat uw keuze daarom niet enkel van externen afhangen!  Uw stem is erg belangrijk.

OokvanWosterhout analyseerde de verkiezingsprogramma’s ook op onderwijs en drugsbeleid.

Pablo van Gruijthuijsen

Ik wil graag mijn bijdrage leveren om Oosterhout als stad beter tot zijn recht te laten komen.

Een gedachte over “Analyse verkiezingsprogramma’s: Sociale voorzieningen

  • 18 maart 2014 om 11:35
    Permalink

    Alles wat ze beloven komt helemaal niets van terecht de burger heeft geen inspraak en wordt ook niet naar geluisterd ze doen wat ze zelf graag willen feesten met het geld van de burger neem het diftar systeem wordt alleen maar duurder net als met alles ze moeten eens naar de burger luisteren die weet wat er speelt maar niet het college die weten niets van wat er werkelijk speelt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *