Analyse verkiezingsprogramma’s: Onderwijs

GR14 - klein

We zitten vlak voor de verkiezingen en dus zult u op korte termijn moeten bepalen wie uw stem krijgt. Om u te helpen bij het maken van een keuze, zonder ellenlange verkiezingsprogramma’s door te bladeren, geeft OokvanWosterhout een analyse van de verkiezingsprogramma’s op thema’s die voor jonge Oosterhouters van belang zijn. 

Deze keer is het thema onderwijs. Van basisonderwijs tot aan MBO, Oosterhout heeft het. Maar wat willen de politieke partijen de komende jaren doen als het om onderwijs gaat? U leest het hier.

De VVD ziet vooral uitdagingen in de huisvesting. De liberalen willen daar de komende jaren in gaan investeren, zodat de schoolgebouwen bij de huidige tijd passen (onder andere ICT). Daarnaast is het voorkomen van taalachterstanden belangrijk voor de VVD en willen ze streng optreden tegen schoolverzuim en jonge schoolverlaters. Voor het voortgezet onderwijs streeft de VVD naar een topsegment in logistiek en zorg.

De PvdA wil scholen die goed onderhouden zijn en veilig zijn. Ook de omgeving van de scholen moet veilig zijn. Scholen moeten volgens de partij werken aan een gezond leef- en eetpatroon van de kinderen. Ook wil de PvdA dat de spreiding van onderwijsinstellingen over de gemeente behouden blijft. Brede scholen zijn voor de PvdA een belangrijk punt, net als Vroeg- en Voorschoolse Educatie op alle scholen.

Het CDA stelt dat onderwijs geen gemeentelijke taak is, maar dat de gemeente wel een belangrijke rol heeft in het bieden van de juiste faciliteiten. Het CDA wil door middel van goede faciliteiten dan ook streven naar het behouden en uitbreiden van het MBO. Ook pleit de partij voor Brede Scholen om zo de faciliteiten optimaal te benutten. Voorschoolse opvang is voor het CDA van belang om taalachterstanden te voorkomen. Het CDA wil dat de gemeente scholen stimuleert om kwalitatief goed te zijn, het streven daarbij is om minstens 1 school het predicaat ‘excellent’ te laten krijgen.

GroenLinks wil de Brede Scholen uitbreiden, ook richting het voortgezet onderwijs. Ook wil de partij dat de gemeente maatschappelijke stages aan gaat bieden binnen de gemeentelijke organisatie. Verder wil GroenLinks een goed systeem van leerlingenvervoer en dat de gemeente in overleg met de scholen schoolverzuim en schooluitval aan gaat pakken.

Van een onderwijspartij als D66 mag je een helder verhaal over onderwijs verwachten. Zo wil de partij meer diversiteit in het onderwijs, door scholen ruimte te geven voor hun eigen onderwijsfilosofie en eigen leermethoden. Ook wil D66 HBO en MBO realiseren op het gebied van techniek in onze gemeente. De Brede Scholen mogen uitgebreid worden van D66, onder andere met extra cultuuronderwijs of samenwerking met H19. De partij wil ook een aanbod aan basisonderwijs voor 52 weken per jaar, dus ook in de vakanties.

De Onafhankelijke Fractie geeft als het om onderwijs gaat alleen aan dat er voldoende voorzieningen moeten zijn en dat combinatiefunctionarissen moeten komen om de verbinding te leggen tussen onderwijs, sport en cultuur.

De enige uitspraak van GBV die met onderwijs te maken heeft gaat over het schoolzwemmen. Dit wil de partij opnieuw invoeren.

De SP is voorstander van wijkgebonden scholen en wil de spreiding van de basisscholen dus ook behouden. Ook het VMBO moet volgens de partij meer de wijken in. Voorschoolse opvang is voor de SP van belang om taalachterstanden te voorkomen. De partij wil ook de bezuinigingen op volwasseneducatie terugdraaien. Daarnaast wil de partij dat de gemeente de regie over de schoolgebouwen houdt.

PRO Oosterhout wil meer ruimte voor Brede Scholen, en het langer open houden van schoolgebouwen voor activiteiten van verenigingen. Ook wil de partij MBO stimuleren en een onderzoek naar de komst van HBO onderwijs naar Oosterhout.

De partijen Gemeentebelangen, Oosterhout Anders, Groen Brabant en Jezus Leeft hebben geen passage over onderwijs opgenomen in hun programma.

Conclusie:

Onderwijs is niet echt het thema waar de partijen het onderscheid gaan maken, op een enkel punt na. Zo is het punt van D66 over onderwijsaanbod van 52 weken erg onderscheidend. Verder krijgen de Brede Scholen veel steun, net als het behouden van het MBO in Oosterhout. Enkele partijen zijn erg concreet, zoals het CDA dat minstens één school met het predicaat ‘excellent’ wil, of de VVD die kiest voor een topsegment logistiek of zorg en D66 die kiest voor een focus op techniek.