Analyse verkiezingsprogramma’s: Mobiliteit

GR14 - kleinMobiliteit is een thema dat zeker niet mag worden ontgaan in de gemeenteraadsverkiezingen.. Immers, de Oosterhouter merkt het al gauw wanneer er werkzaamheden zijn aan de weg of de sluis. Daarnaast blijven de parkeertarieven in de binnenstad een hot item en blijft de verkeersveiligheid om aandacht vragen. En vooralsnog blijft Oosterhout de grootste stad in Nederland zonder direct metro of treinstation. Hoe kijken de dertien politieke partijen die Oosterhout rijk is tegen bereikbaarheid, verkeer en openbaar vervoer aan?

De VVD wil zorgen voor een goede bereikbaarheid door o.a. het investeren in goede infrastructuur, zoals de afgelopen tijd is gebeurd op bijvoorbeeld de Weststadweg. Een nieuw mobiliteitsplan en een visie op de langere termijn dienen te worden gemaakt. Rondwegen blijven nodig, waarbij doorgaand verkeer wordt uit de binnenstad geweerd. De partij benadrukt de aanpak van de A27 en knooppunt Hooipolder. Ook zet de VVD zich in voor een bus naar Vrachelen en Weststad en ziet de partij graag een treinstation in Oosterhout verrijzen. Ten aanzien van parkeerbeleid vindt VVD dat de opbrengsten van parkeren moeten worden besteed aan parkeerplaatsen en maatregelen. Betalen per minuut is voor de partij een mogelijkheid. De VVD wil verder fietsers en voetgangers meer voorrang geven, door o.a. bijstelling van verkeerslichten. Verkeersveiligheid is een groot goed.

De PVDA wil onder meer hoogwaardig openbaar vervoer tussen de belangrijkste woonkernen in de regio. De partij ziet graag behoud en verdere verbetering van de busverbinding naar Utrecht. De huidige busverbindingen die er al zijn moeten worden geoptimaliseerd en daarbij moeten meer bushaltes komen op strategische plaatsen. De partij wil verder realistische parkeertarieven binnen de gemeente, die per minuut achteraf kunnen worden berekend. Daarnaast wil de PVDA dat de auto zoveel mogelijk uit de stad moet worden geweerd. Fietsers behoren meer prioriteit te krijgen; de rotondes moeten fietsvriendelijker en er moeten oplaadpunten komen voor elektrische fietsen.

Gemeentebelangen vindt dat de gemeente moet blijven streven naar de komst van een treinstation en moet blijven lobbyen voor een spoorverbinding Utrecht-Breda. Dit levert voordelen op voor de studerende jeugd en voor werkenden. Gemeentebelangen streeft daarnaast voor een herziening van de parkeertarieven; de binnenstad heeft namelijk een regionale functie en dient aantrekkelijk te blijven. Gratis parkeren op zondag is een van de mogelijkheden. Door het aantrekken van meer bezoekers wordt er meer werkgelegenheid geschapen in de binnenstad en dit levert financiële voordelen op.

CDA wil dat voorzieningen goed bereikbaar zijn voor iedereen. De partij ziet daarbij een sluitend netwerk van openbaar vervoer als een belangrijk aspect. De partij hamert op het belang van de 30km per uur gebieden en ziet graag dat kinderen veilig naar school kunnen. Oosterhout moet een kindvriendelijke stad worden en dit wordt onder meer bewerkstelligd door vrij liggende fietspaden naar de kerkdorpen.

Gezond Burger Verstand (GBV) vindt dat de parkeertarieven zo laag mogelijk moeten blijven, omdat hoge tarieven mensen weghouden uit de binnenstad. Het mag niet zo zijn dat er sprake is van hogere parkeertarieven om de parkeergarage te kunnen bekostigen. GBV vindt verder dat er geen parkeergarage moet komen in het Santrijngebied die volgens eigen berekening €275.000 per jaar kosten. Het bouwen van deze parkeergarage is te duur en komt niet overeen met een verminderd bezoekersaantal in de binnenstad. Ten aanzien van veiligheid vindt Gezond Burger Verstand dat veiligheid in het verkeer de allerhoogste prioriteit heeft en dient de gemeente via internet informatie te verschaffen over de onveilige blackspots. GBV is voorstander voor samenwerking tussen bewoners en verkeersdeskundigen bij de instelling van 30-kilometer zones. Er moeten verder betere voorzieningen komen voor fietsers en de winkelcentra moeten daarbij goed bereikbaar zijn.

Groenlinks oppert voor duurzame verbindingen met het ommeland en de rest van Nederland. De partij vindt daarom dat Gemeente Oosterhout tezamen met buurgemeenten moet blijven lobbyen voor een spoorverbinding Breda-Utrecht. Net als de VVD vindt deze partij dat het busstation aan de Leijsenhoek moet worden opgeknapt. Er moet meer openbaar vervoer komen, zoals kleinschalig collectief vervoer, buurtbussen en nachtbussen, die tevens goed toegankelijk zijn voor gehandicapten en ouderen.

D66 vindt dat doorgaand verkeer zoveel mogelijk uit de stad moet worden geweerd door het gebruik van verbodsbepalingen en verkeersremmende maatregelen. Daarnaast vindt de partij dat de planning van het wegenonderhoud anders moet, omdat het niet mag zijn dat (hoofd)wegen die in dezelfde richting lopen op hetzelfde moment onderhoud krijgen. D66 zet zich daarnaast in voor goed openbaar vervoer met een ruim aanbod aan vervoersmogelijkheden, met uiteraard goede toegankelijkheid voor mindervaliden. Ook deze partij ziet graag een spoorverbinding tussen Utrecht en Breda tot stand komen. Het is tijd voor de inzet van vraaggerichte vervoersystemen. Ten aanzien van het parkeerbeleid wil de partij ook een verlaging van de tarieven, om zo verdere terugloop in het centrum tegen te gaan. Tot slot wil de partij een logischer fietsbeleid in de gemeente, waarbij er veiligere fietsroutes naar school komen, een nieuwe fietsbrug tussen het centrum en Vrachelen en het behoud van gratis fietsenstallingen.

De SP wil zich blijven inzetten voor een spoorverbinding tussen Breda en Utrecht, met een eigen station in Oosterhout. De partij oppert voor een verbetering van het openbaar vervoer voor met name de industrieterreinen en de kerkdorpen en buitenwijken. Voorzieningen zoals scholen, huisartsencentra en bejaardentehuizen dienen via het openbaar vervoer goed bereikbaar te zijn. De partij vindt daarnaast dat het aantal geparkeerde auto’s in de binnenstad moet worden teruggedrongen. Dit betekent vooral meer parkeerplaatsen buiten het centrum en transferia aan de buitenrand. De SP is tegen de bouw van een parkeergarage in het Santrijngebied.

De Onafhankelijke fractie vindt onder meer dat de ontsluiting van de westelijke nieuwbouwijken waaronder de Contreie extra aandacht moet blijven houden. De partij pleit daarom voor een goede rondweg om het westen te ontsluiten, maar is tegen de opwaardering van de Lage Molenpolderweg tot een weg van doorgaand verkeer. Om de verkeersdoorstroming niet te hinderen moeten de slagbomen van de sluizen open blijven; dit vraagt om contact tussen Rijkswaterstaat en de provincie. De onafhankelijke fractie blijft voor een fijnmazig openbaar vervoer, is een groot voorstander van de herontwikkeling van het busstation en is tevens groot voorstander van een clustering van Cultuur, Theek 5 en een grote ondergrondse parkeergarage in het Santrijngebied. De partij ziet het heffen van parkeergelden als een ontmoediging voor de auto en aanmoediging voor fietsgebruik. Ten aanzien van het laatste wil de Onafhankelijke fractie goede fietsenstallingen bij bushaltes, de fietsbrug tussen het centrum en Vrachelen en  30-kilometerzones in alle woonbuurten

Pro Oosterhout wil een goede bereikbaarheid voor bedrijfsgebieden en van alle recreatieve en culturele voorzieningen. De partij wil een onderzoek naar parkeergelegenheden buiten het centrum in combinatie met een fietsenplan a la Antwerpen en wil een onderzoek naar de mogelijkheid om het eerste halfuur gratis te parkeren in het centrum. Fietsgebruik moet worden gestimuleerd en daarbij moet gekeken worden naar oplaadpunten voor e-bikes.

Jezus Leeft vindt de komst van een parkeergarage in het Santrijngebied een slechte zaak, omdat een autoloze binnenstad een ideaal is dat gemeente Oosterhout na zou moeten streven. Het Santrijngebied zou zich daarbij eerder tot een uitgaansgelegenheid lenen. Oosterhout dient verder vooral veilig te zijn voor iedereen.

Groen Brabant is net als Jezus Leeft ook bondig ten aanzien van mobiliteit. De partij wil vooral  meer ruimte voor de fiets en is tegenstander van de bouw van een parkeergarage in het Santrijngebied, gezien de hoge kosten die ermee zijn gemoeid. De komende 25 jaar is het onrendabel, en de kosten worden zo onnodig bij de Oosterhoutse burger gelegd, aldus Groen Brabant.

Al met al zien we dat veel partijen een voorstander zijn van de komst van een spoorwegverbinding tussen Breda en Utrecht, met de realisatie van een treinstation in Oosterhout. Over de komst van de parkeergarage in het Santrijngebied, de bouw van een fietsbrug tussen Vrachelen en het centrum en de invulling van rondwegen blijven de meningen echter sterk verdeeld.

Nota bene: Oosterhout Anders heeft tot op heden geen verkiezingsprogramma beschikbaar gesteld. Omdat hierdoor zorgvuldige afweging voor zowel ondergetekende als voor de kiezer wordt bemoeilijkt, is besloten deze partij niet te vermelden. Mocht er vóór aanstaande woensdag nog een programma beschikbaar komen, dan wordt deze alsnog vermeld, mits ondergetekende beschikbaar is.

OokvanWosterhout analyseerde ook de verkiezingsprogramma’s op de onderwerpen onderwijsdrugsbeleid en sociale voorzieningen.

Pablo van Gruijthuijsen

Ik wil graag mijn bijdrage leveren om Oosterhout als stad beter tot zijn recht te laten komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *